Univerzitný vedecký park UK v Bratislave

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie

Vývoj infraštuktúry

Základné vlastnosti riešenia pre ukladanie a sprístupňovanie dát pre riešenie projektu UVP – aktivita 2.5 popisuje tento dokument.

Technologické riešenie vývoja webového sídla informačného portálu aktivity 2.5 prezentuje tento dokument.

Riešenie vzniklo s podporou projektu
Univerzitný vedecký park Univerzity, Komenského v Bratislave,
ITMS 26240220086 „Geografický info-systém a environmentálne zdravie“

a projektu
APVV 0326-11 „Hodnotenie kvality geografických informácií
pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí“

Katalóg tried objektov

Filter podľa kategórie indikátorov

 
Polohopis
 
 
Demografia
 
 
 
 
Environmentálne indikátory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravotné indikátory
 
 
 
 
Sčítanie obyvateľstva 2011
 
 

Mapový portál

Mapový portál je zameraný na prezentáciu priestorových dát (geodát), s ktorými projekt pracuje a dát, ktoré sú jeho výstupom. Poskytne možnosti štatistických a iných analýz týchto dát. Neobmedzuje sa na dáta projektu, umožňuje pripojenie dát z externých mapových služieb a zobrazenie vybraných lokálnych súborových formátov geodát.

Mapový portál je vytvorený vo forme webovej mapovej aplikácie. Aplikácia využíva pre svoj beh moderný webový prehliadač. Nie je potrebné inštalovať žiadne ďalšie súčasti. Klientská aplikácia využíva najnovšie prvky technológií HTML, CSS a Javascript (nesmie byť v prehliadači zakázaný). Aplikácia komunikuje so servermi prostredníctvom internetu pre získanie geodát a informácií o nich.

Možnosti aplikácie detailne popisuje používateľská príručka.

Zoznam mapových vrstiev Integrovaného geografického informačného systému environmentálneho zdravia popisuje tento dokument: Zoznam mapových vrstiev.

Riešenie vzniklo s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 Geografický info-systém a environmentálne zdravie" a projektu APVV 0326-11 „Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí“


Webová aplikácia mapový portál projektu.