beta

Mapový portál projektu

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie
Univerzitný vedecký park UK v Bratislave

podporovatelia

verzia 20170307Aplikácia

Používateľská príručka.

Bez prihlásenia poskytuje riešenie iba limitovanú sadu údajov. Pre získanie prístupových práv kontaktujte garantku aktivity – email: Eva.Micietova@fns.uniba.sk.

Riešenie vzniklo s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 Geografický info-systém a environmentálne zdravie" a projektu APVV 0326-11 „Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí“

Autor © Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.

Súradnicový systém S-JTSK, Křovákovo zobrazenie. Používa technológiu OpenLayers 3.