Univerzitný vedecký park UK v Bratislave

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie

uvp

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

ITMS: 26240220086

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2. fáza

ITMS2014+: 313021D075

Webové sídlo projektu

Partneri projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zriadenie Univerzitného vedeckého parku (UVP) UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.

Hlavným cieľom 2. fázy projektu je dobudovanie technickej infraštruktúry, dotvorenie špecifík samotnej organizácie VP UK a jeho riadenia, vrátane legislatívy, logistiky, metód a postupov, ktoré by dokázali efektívne využiť vysokú koncentráciu výskumnej kapacity a vznik synergického efektu pre vybrané výskumné priority a bezprostredný transfer získaných poznatkov do reálnej praxe.

Špecifické ciele

 • zriadenie a organizácia UVP UK
 • aplikovaný výskum v molekulárnej medicíne, environmentálnej medicíne a biotechnológiách zameraný na transferovateľné výsledky
 • vybudovanie technickej a výskumnej infraštruktúry špecializovaných pracovísk UVP UK

Číslo aktivity: 2.5

Názov aktivity: Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie

Garant aktivity: Doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

 

Výskumný zámer

Východiskom pre realizáciu výskumného zámeru bude identifikácia informačných zdrojov o rizikových faktoroch prírodných a sociálno- ekonomických prvkov (znečistenie vzduchu, vody, toxicita, odpady, bioindikácia, stresové faktory, a p.) a identifikácia údajov o bioindikácii a výskyte závažných civilizačných ochorení z výstupov parciálnych aktivít projektu a z dostupných informačných zdrojov štátnej správy. Aplikované budú prostriedky na skvalitnenie údajov o zdravotnom stave pre priestorové spracovanie (geokódovánie).

Polohovo lokalizované údaje o environmentálnych hazardoch, expozícii a zdravotných efektoch rizikových faktorov budú integrované v interaktívnej geografickej báze údajov GIS.

Na základe integrovaných údajov bude vykonaná priestorová analýza a modelovanie vplyvu rizikových faktorov na závažné ochorenia a ich indikátory, ktoré budú interpretované vo forme interaktívnych mapových výstupov. Vyvinuté budú metodiky na hodnotenie rizika environmentálneho zdravia, ktoré budú interpretované vo forme rozhodovacích algoritmov.

Vybuduje sa pilotné riešenie priestorovej informačnej infraštruktúry environmentálneho zdravia - PIIEZ na sprístupnenie integrovaných údajov o rizikových faktoroch životného prostredia, indikátoroch rizika zdravotného stavu populácie a výskytoch závažných ochorení.

Pomocou PIIEZ bude vytvorený jednoduchý interaktívny autorizovaný prístup k environmentálnym a verejným údajom o zdraví populácie. Identifikujú sa medzery v prepojení environmentálnych a verejných zdravotných dátových zdrojov. Uskutoční sa harmonizácia zdravotných a environmentálnych údajov podľa smerníc Európskej únie. V rámci PIIEZ sa vyvinú nástroje na bezpečné, spoľahlivé a rozšíriteľné prepojenie environmentálnych údajov, údajov o bioindikácii a zdravotnom stave populácie pre zabezpečenie spolupráce medzi aktivitami vedeckého parku a pre budovanie partnerstva s externými zdravotníckymi a environmentálne zameranými subjektmi.

Funkcie

Funkciou aktivity je vytvorenie produktov, služieb a aplikácií so zameraním na využitie technológií geografických informačných systémov na integráciu, analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave populácie a vývoj informatických nástrojov na hodnotenie vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie populácie. Hlavné funkcie aktivity predstavujú nasledovné oblasti:

 1. Vybudovanie priestorovej informačnej infraštruktúry environmentálneho zdravia ako distribuovanej platformy GIS.
 2. Identifikácia výstupov z biomedicínskej diagnostiky a biotechnológií a ich integrácia v GIS.
 3. Identifikácia výstupov z výskumu vplyvu abiotických zložiek životného prostredia na environmentálne zdravie a ich integrácia v GIS.
 4. Identifikácia výstupov z výskumu vplyvu sociálno-ekonomických zložiek životného prostredia na environmentálne zdravie a ich integrácia v GIS.
 5. Vytvorenie balíka geoinformatických služieb pre výskum a hodnotenie environmentálneho zdravia v prostredí PIIEZ.
 6. Vývoj aplikácií na prepojenie a sprístupnenie environmentálnych údajov, údajov o bioindikácii zdravotných rizík, údajov biomedicínskej diagnostiky a biotechnológií o zdravotnom stave populácie a na zapojenie ďalších externých zdravotníckych a environmentálne zameraných subjektov pre úlohy environmentálneho zdravia.

Vstupy

Pre realizáciu aktivity budú aplikované nasledovné vstupy:

 1. Informačné zdroje biotických a abiotických rizikových faktorov z aktivity 2.4
 2. Informačné zdroje sociálno-ekonomických rizikových faktorov z aktivity 2.9
 3. Informačné zdroje z biomedicínskej diagnostiky a biotechnológií z aktivity 2.1 a aktivity 2.6
 4. Podporné polohopisné údaje pre priestorové modelovanie, získané z poverenej externej inštitúcie SR.
 5. Podporné údaje digitálnej ortofotomapy pre modelovanie zmien krajinnej pokrývky, získané z poverenej externej inštitúcie SR a metódami digitálnej forogrametrie.
 6. Podporné demografické údaje, získané z poverenej externej inštitúcie SR.
 7. Externé informačné zdroje o zdravotných rizikách a zdravotnom stave populácie získané z poverených subjektov verejného zdravotníctva SR.

Metódy

 1. Identifikácia politík so zameraním na zdravú a bezpečnú spoločnosť v zdravej a bezpečnej krajine pomocou GIS.
 2. Identifikácia geologických informačných zdrojov a nástrojov pre modelovanie ložísk nerastných surovín v GIS z hľadiska environmentálnych hazardov v GIS.
 3. Identifikácia informačných zdrojov o geochemickej charakteristike ťažobných a priemyselných odpadov z hľadiska environmentálneho rizika v GIS.
 4. Modelovanie predikcie zmien prírodno-sídelnej krajiny z hľadiska environmentálneho zdravia v GIS.
 5. Hodnotenie environmentálneho zdravia z abiotického, biotického a aj sociálneho aspektu v GIS.
 6. Interpretácia priestorových integrovaných údajov (abio-bio-socio) z hľadiska environmentálneho zdravia v GIS.
 7. Interaktívne štatistické spracovanie GIEZ
 8. Interaktívne mobilné mapovanie GIEZ.
 9. Hodnotenie kvality GIEZ.

Výstupy

Produkty

 1. Integrovaná platforma GIS pre environmentálne zdravie, s nasledovným obsahom:
  • Integrovaná geografická báza geografických informácií environmentálneho zdravia (GIEZ).
  • Metainformačný katalóg o údajoch GIEZ.
  • Vypublikované GIEZ a ich metaúdaje do prostredia internetu formou mapových a katalógových informačných služieb.
  • Nástroje na autorizovaný aj slobodný prístup ku GIEZ k mapovým a katalógovým informačným službám v prostredí siete internet.
  • Mapoví klienti na interaktívnu vizualizáciu, editovanie a integráciu distribuovaných GIEZ.
  • Dynamické webové aplikácie na realizáciu štatistických, sieťových analýz a environmentálnych priestorových rozhodovacích úloh.
  • Voľne dostupné nástroje na interaktívne a mobilné mapovanie environmentálnych hrozieb pre desktop aj mobilne platformy.
  • Interaktívny terminologický slovník pojmov environmentálneho zdravia
  • Informačný geoportál na realizáciu informačných aktivít pre výskumné zámery projektu, na autorizované sprístupnenie informačných zdrojov GIEZ a webových aplikácií na ich spracovanie.
 2. Geokódované informačné zdroje - výstupy z biomedicínskej diagnostiky a biotechnológií a ich integrácia v GIS.
 3. Geofyzikálne informačné zdroje a nástroje pre modelovanie geofyzikálnych hazardov, prírodných a antropogénnych rizík v GIS.
 4. Sociálno-ekonomické informačné zdroje a modelovanie spoločenských rizík environmentálneho zdravia v GIS.
 5. Priestorové modely zmien prírodno-sídelnej krajiny z hľadiska environmentálneho zdravia v GIS.
 6. Nástroje na hodnotenie environmentálneho zdravia z abiotického, biotického a aj sociálneho aspektu v GIS.
 7. Nástroje na interaktívne kartografické modelovanie a interpretáciu priestorových údajov (abio-bio-socio) z hľadiska environmentálneho zdravia v GIS.

Služby

 1. Postupná a priebežná integrácia GIEZ z výstupov projektu a údajov ďalších subjektov štátnej správy do integrovanej geografickej bázy údajov a ich publikácia do prostredia webu.
 2. Pomocou GIS priebežné webové spravodajstvo o monitorovaní stavu prvkov životného prostredia, zdravia populácie a identifikácii problémov.
 3. Modelovanie vplyvu environmentálnych hazardov na zdravotné riziko populácie.
 4. Priebežná tvorba a publikácia metaúdajov GIEZ do prostredia webu.
 5. Tvorba webových máp GIEZ.
 6. Tvorba webových aplikácií cieleného geoprocessingu GIEZ.
 7. Poskytovanie služieb informačného geoportálu .
 8. Posudzovanie vplyvu ťažobných a priemyselných odpadov na jednotlivé zložky životného prostredia
 9. Analýza rizika environmentálnych záťaží
 10. Navrhovanie sanačných metód environmentálnych záťaží.
 11. Poskytovanie údajov pre tvorbu nových stavebných produktov ako možnosti sanácie havárii v stavebníctve (rozklad betónov, praskanie dlaždíc, rozklad a deštrukcia stavebných zmesí a pod.)
 12. Odborné školenia v oblasti vplyvu ťažby nerastných surovín na životné prostredie, charakterizácie banských a iných odpadov
 13. Odborné školenia na využívanie nástrojov priestorovej informačnej infraštruktúry environmentálneho zdravia.

Aplikácie

 1. Zapojenie externých poverených inštitúcií – vybraných subjektov hygieny a verejného zdravotníctva SR a ich informačných zdrojov do vytvárania a využívania priestorovej informačnej infraštruktúry environmentálneho zdravia.
 2. Harmonizácia zdravotných a environmentálnych údajov poverených inštitúcií podľa smerníc Európskej únie.

Metodológia aktivity

Výskum sa bude realizovať súčasnými špičkovými vedeckými metódami prírodovedeckého výskumu, použité budú predovšetkým súčasné kartografické metódy aplikovateľné v oblasti tvorby a používania geografických informačných systémov. V jednotlivých dimenziách aktivity budú použité tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne metódy v závislosti od predmetu výskumu. Kombinácia viacerých metód zvyšuje validitu a reliabilitu výskumu. Všetky uvažované metódy sú plne adekvátne predmetu skúmania a sú optimálne pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Transfer poznatkov a know-how sa zabezpečí jednak multidisciplinárnym charakterom samotných výskumných aktivít, prostredníctvom výchovy mladých vedeckovýskumných pracovníkov, prostredníctvom publikácií a vďaka vybudovanej infraštruktúre. Výskumné aktivity tým, že sú zamerané na aktuálne technologické, ale aj aplikačné výzvy v oblasti GIS-ov, výrazne prispejú k rozvoju vedeckej aj vzdelávacej praxe v bratislavskom regióne.