University Scientific Park of Comenius University in Bratislava

Environmental Medicine for twenty-first century - Geographical Information System and Environmental Health

Publications

  • BENOVÁ, A., FECISKANIN, R. 2014. Hodnotenie webových mapových aplikácií so zameraním na environmentálne zdravie a riziká z hľadiska ich kompozície a funkčnosti. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 58, 2, s. 193-227. Available here.
  • SCHMIDT, T., KOŽUCH, M., et al., 2015. Operačné možnosti integrovanej geografickej bázy údajov environmentálneho zdravia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 1, s. 53-66. Available here.
  • KOŽUCH, M., et al., 2015. Význam faktora pitná voda pre environmentálne zdravie. Konferencia enviro-medicína pre 21. storočie: aplikácie pre integrovaný manažment krajiny, s. 74 - 95 Available here.
  • MIČIETOVÁ, E., et al., 2015. Geografický informačný systém a environmentálne zdravie. Konferencia biotické faktory a enviro-medicína pre 21. storočie, s. 56 - 76 Available here.
  • STANKOVÁ, H., et al., 2015. Faktor čistoty ovzdušia v GIS environmentálneho zdravia. Konferencia biotické faktory a enviro-medicína pre 21. storočie, s. 97 - 112 Available here.